Schaktningstillstånd

LÄS MER

För att få schakta i kommunalägd mark behövs schaktningstillstånd. Innan du söker ditt schaktningstillstånd rekommenderar vi att du läser igenom vilka regler som gäller för schaktning-, återfyllnad- och återställningsarbeten för kommunalägd mark.

Kostnader för framtida underhåll och återställning av kommunalägd mark kommer att debiteras anläggningsägaren/fastighetsägaren. Alltså inte eventuell underentreprenör.

Till varje ansökan ska en trafikanordningsplan bifogas. Ansökan ska göras minst två veckor innan planerad byggstart. Vid akuta fel får arbetet starta omedelbart utan tillstånd, men du ska skicka in din ansökan senast tre arbetsdagar efter att arbetet påbörjades.

Vårt regeldokumentet ses successivt över och revideras med hänsyn till nya lagar, allmänna anvisningar och nyvunna erfarenheter. Syftet är att uppnå god samordning och god trafiksäkerhet samt att trygga kvalitet i återställningsarbetet av gator och grönområden.