Synpunkter och klagomålshantering

LÄS MER

Lämna synpunkter och klagomål

Här kan du lämna in synpunkter och klagomål till Mark kommun. Dina synpunkter och klagomål är värdefulla. Det ger oss en chans att förbättra verksamheterna. Om du vill kan du vara anonym. Om du lämnar dina synpunkter anonymt kan vi inte återkomma till dig för att berätta hur vi arbetar med din synpunkt. Lämnar du kontaktuppgifter återkommer ansvarig i kommunen skyndsamt med ett svar.

Om din synpunkt eller klagomål gäller vård eller omsorg

Enligt de bestämmelser som finns för socialtjänst och hälso- och sjukvård så behöver verksamheterna vidta åtgärder om det visar sig att det finns brister i verksamheten. Det finns rutiner för att ta emot och utreda synpunkter som kommer in. Ditt ärende kommer att hanteras av berörd chef.

Du kommer få återkoppling på din synpunkt som du har skickat in. Har du valt att vara anonym får du inget svar. Uppföljningen av inkomna synpunkter är en del av vård- och omsorgens systematiska kvalitetsarbete.

Om din synpunkt eller klagomål gäller en förskola eller skola

Enligt skollagen ska förskolan eller skolan ta åtgärder om det visar sig att det finns brister i verksamheten. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Ditt ärende kan handläggas av rektor eller den som rektor ger uppgiften till. Om du har ett klagomål på en övergripande fråga eller om du inte är nöjd med hur rektor hanterat ditt klagomål kan du vända dig till barn- och utbildningsförvaltningen som är huvudman för kommunala förskolor och skolor.

Om du lämnar ett klagomål till barn- och utbildningsförvaltningen så får du ett skriftligt svar på ditt klagomål av en utredare. Har du valt att vara anonym får du inget svar. Uppföljningen av inkomna synpunkter och klagomål är en del av skolorna systematiska kvalitetsarbete.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa