Omklassning av livsmedelsverksamhet

LÄS MER

Ett nytt system för riskklassning av livsmedelsverksamheter har tagits fram av Livsmedelsverket, och ska vara gällande från och med 2024. Det betyder att alla registrerade livsmedelsverksamheter kommer att klassas om enligt det nya systemet och få ett nytt beslut om riskklassning.  

 

Ny riskklassning:

Kontrollen kommer att bli frekvensstyrd, d.v.s. att antal inspektioner kommer att genomföras under en femårsperiod, istället för dagens system med antal kontrolltimmar under ett år. Ett nytt beslut om riskklassning kommer att skickas ut som ersätter det gamla beslutet.  Bygg- och miljönämnden kommer även fortsättningsvis att tillämpa efterhandsdebitering, d.v.s. en faktura skickas efter att livsmedelskontroll utförts.

 

Vad innebär omklassningen för dig som livsmedelsföretagare?

Din verksamhets beräknade årliga kontrolltid ska räknas om och övergå från att vara antal timmar per år till att vara antal kontrolltillfällen per fem år. Den enda skillnad du kommer att märka av är att den totala kontrolltiden kan minska eller öka. I de flesta verksamheter räknar vi med en minskad eller oförändrad kontrolltid. 

 

Sammanfattning av modellen: 

Den nya riskklassningen utgår från följande uppgifter om verksamheten: 

 

Huvudsaklig inriktning på verksamheten 

Handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids, och vilken typ av livsmedel det rör sig om. Några av inriktningarna är livsmedel till privatpersoner, livsmedel till livsmedelsföretag och dricksvatten. 

Aktiviteter som bedrivs i verksamheten 

Det vill säga vad livsmedelsföretaget gör. Exempel på aktiviteter är servering och detaljhandel med livsmedel, tillverkning, pastörisering och styckning. 

Om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler 

Till exempel livsmedel med skyddade beteckningar eller livsmedel med närings- och hälsopåståenden. 

Verksamhetens omfattning  

Vilken storlek eller spridning som verksamheten har. Omfattningen kan till exempel redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel. 

Modellen ger möjlighet till sänkt kontrollfrekvens vid uppvisande av giltigt certifikat från en tredjepartsstandard som Livsmedelsverket granskat och tagit upp i sin förteckning. Modellen ger också möjlighet att vid specifika fall justera kontrollfrekvensen uppåt eller nedåt. 

 

Läs mer om den nya klassningsmodellen här: 

 

Riskklassningsmodellen - så räknas mängden kontroll ut (livsmedelsverket.se):

https://www.livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/sa-kontrolleras-ditt-foretag/riskklassningsmodellen-sa-raknas-mangden-kontroll-ut

 

Riskklassning av anläggningar och verksamheter från och med 2024 - Kontrollwiki (livsmedelsverket.se):

https://kontrollwiki.livsmedelsverket.se/artikel/753/riskklassning-av-anlaggningar-och-verksamheter-fran-och-med-2024

 

Avgifter:
En administrativ avgift på 841 kr (taxa 2023) tas ut i samband med omklassningen, detta motsvarar en halv timavgift. Avgiften beslutas av kommunfullmäktige och faktureras när omklassningen är klar. Taxan räknas om för 2024.

 

Tänk på att:

Om du har bytt organisationsnummer klassas din verksamhet som ett nytt objekt, då behöver du göra en ny registrering av livsmedelsverksamhet och kommer inte att kunna använda denna e-tjänsten.

 

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation