Enskilt avlopp, ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Innan du anlägger en ny avloppsanläggning med ansluten vattentoalett måste du ha ett skriftligt tillstånd från miljönämnden. Gäller det en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten eller ändring av en befintlig anläggning för vattentoalett krävs en anmälan till miljönämnden. Både ansökan och anmälan kan göras med denna e-tjänst.

Du kan själv välja hur du vill använda e-tjänsten, välj mellan följande två alternativ: 

Alternativ 1 - Entreprenör tillsammans med sökanden (via överlåtelse): Entreprenör påbörjar e-tjänsten och sen skickas en länk till sökanden via e-post/mobil, för att sökanden ska kunna slutföra e-tjänsten. Sökanden kontrollerar efter överlåtelse det som är ifyllt, signerar och skickar in ärendet. Båda parterna loggar in med e-legitimation. Alternativet kräver att entreprenören kan sökandens personnummer då det behövs fyllas i vid överlåtelsen.

Alternativ 2 - Sökanden själv: Det är också möjligt att använda e-tjänsten utifrån att endast sökanden loggar in med e-legitimation och fyller i allt i e-tjänsten - det rekommenderas att sökanden får detaljerad hjälp från en entreprenör.

Innan du startar e-tjänsten, förbered dig genom att: 

Läsa igenom informationen på följande sida: Nytt eget avlopp | Marks kommun

Samla nödvändiga handlingar - För att ärendet ska betraktas som komplett ska det innehålla en korrekt ifylld  ansökan samt relevanta bilagor (bifogas som del i  e-tjänst): 

För samtliga ansökningar ska följande bifogas: 

 • Situationsplan (karta) i skala 1:500 där det tydligt ska framgå läget för:
  • Fastighetsgränser samt byggnader inom fastigheten
  • Avloppsanläggningens placering och delar (rita in avloppsanläggningens alla delar inklusive grundvattenrör)
  • Avstånd från avloppsanläggningen till vattentäkter, energibrunn och ytvatten  (sjö, bäck, dike)
  • Avloppsanläggningens utsläppspunkt
  • Slamavskiljarens placering och lämplig uppställningsplats för slamsugningsfordon
 • Situationsplan (karta) i skala 1:2000 där det tydligt ska framgå läget för:
  • Samtliga dricksvattentäkter inom ett avstånd av 200 m från anläggningens utsläppspunkt

När du ansöker om minireningsverk behöver du utöver situationsplaner även bifoga följande:

 • Produktblad minireningsverk
 • Produktblad efterpolering (inte tvingande)
 • Prestandadeklaration
 • Serviceavtal (inte tvingande)

När du ansöker om biomuduler behöver du utöver situationsplaner även bifoga följande:

 • Produktblad

När du ansöker om enbart BDT behöver du utöver situationsplaner även bifoga följande

 • Produktblad för tänkt lösning att hantera WC

Vid anläggande av avlopp på annans fastighet:

 • Om hela eller delar av avloppsanläggningen placeras på annans fastighet bör fastighetsägaren ge tillåtelse att så får ske. Ett avtal er emellan bör under sådana omständigheter biläggas avloppsansökan. För hjälp med avtalsservitut kontakta Lantmäteriet.

Avgift: 

Vid prövning av avloppsansökan eller avloppsanmälan tas en fast schablonavgift ut, i enlighet med Marks kommuns taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.  Taxan enligt miljöbalken fastställs av kommunfullmäktige i Marks kommun. Information kring aktuella avgifter hittar du här: Taxor och avgifter inom miljöbalkens område | Marks kommun                                                                       
                                                                                        
Frågor eller funderingar? 

Hör gärna av dig till oss på miljöenheten om du är osäker på vad som gäller. Avloppsteamet har telefontid mån, ons och fre kl. 10:00-12:00 på telefon 0320- 21 80 80. Det går också bra att maila frågor till miljoenheten@mark.se.

Följande behövs för e-tjänsten

 • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa